Specialisaties bij de praktijk Oefentherapie Rosmalen

Binnen de praktijk Oefentherapie Rosmalen zijn door bij- en nascholing, interesse en ervaring een aantal aandachtsgebieden ontstaan binnen wat heet het behandeldomein van de Oefentherapie Cesar/Mensendieck.

Enkele voorbeelden van gebieden waar de praktijk Oefentherapie Rosmalen zich in de loop der jaren op heeft toegespitst zijn onder andere:

Duizeligheidsklachten

Duizeligheid is een klacht die veel voorkomt. Veel huisartsen horen deze aandoening op hun spreekuur. Bij 3 tot 14% van de patiënten die bij de huisarts komt is duizeligheid de hoofdklacht. Het is ook een klacht die sterk leeftijdsafhankelijk is. Duizeligheid komt vooral veel voor bij mensen ouder dan 65 jaar. Voorbeelden van aandoeningen die duizeligheidsklachten veroorzaken zijn B.P.P.D., de ziekte van Ménière, neuritis vestibularis, doorbloedingsstoornissen van het evenwichtsorgaan of de kleine hersenen.

De praktijk Oefentherapie Rosmalen is aangesloten bij het Duizeligheidsnet van het Apeldoorns duizeligheidscentrum 

Er zijn goede behandelmogelijkheden voor duizeligheidsklachten, uw KNO-arts zal eerst onderzoeken om welk type duizeligheidsklachten het gaat. Afhankelijk van de diagnose kunnen er medicijnen voorgeschreven worden, en daarnaast wordt er meestal verwezen naar een fysiotherapeut of oefentherapeut die gespecialiseerd is in zogenaamde vestibulaire revalidatie. Bij de praktijk Oefentherapie Rosmalen kunt u voor deze behandeling terecht.

Voor meer uitgebreide informatie over duizeligheidsklachten kunt u op deze pagina kijken.

Functioneel neurologische stoornissen (FNS)

Patiënten met FNS kunnen last hebben van veel verschillende symptomen, zoals verlammingsverschijnselen,  verminderd huidgevoel, onwillekeurige bewegingen, aanvallen die lijken op een epileptische aanval, gehoorverlies slechter kunnen zien en de meeste patiënten hebben in meer of mindere mate pijnklachten. Bij onderzoek komen er geen afwijkingen naar voren. Bijvoorbeeld op MRI-scans is niets te zien dat de klachten kan verklaren. Er is niets structureel kapot in hersenen of zenuwen. Er is dan sprake van een functionele stoornis, dat wil zeggen dat de hersenen de signalen op een verkeerde manier ontvangen of versturen. Het wordt wel eens vergeleken met een computer. Alle onderdelen van de computer (de hardware) zijn in orde, alleen werkt deze op de een of andere manier toch niet zoals het zou horen. De software die alles zou moeten aansturen functioneert in dat geval niet goed.

Voor meer uitgebreide informatie over FNS kunt u op deze pagina kijken.

De praktijk Oefentherapie Rosmalen is aangesloten bij het FNS-netwerk

Spanningsgerelateerde klachten

Spanningsgerelateerde klachten zijn onder meer klachten zoals spanningshoofdpijn, hyperventilatie en a-specifieke nek en rugklachten.

Bij de behandeling van deze klachten is een belangrijk doel om bij de patiënt oorzaken te achterhalen waardoor bijvoorbeeld hoofdpijnklachten in gang gezet worden. Stress kan bijvoorbeeld een van de oorzaken zijn. Stress veroorzaakt een verhoogde spierspanning, die soms voelbaar is, maar ook vaak onopgemerkt blijft bij mensen. Ook een verkeerde houding kan van invloed zijn waardoor de spieren rondom de nek en schoudergordel anders gaan functioneren. Tijdens de behandeling kan gebruik gemaakt worden van biofeedback zoals bijvoorbeeld EMG. Hierbij wordt de spierspanning met behulp van meetapparatuur zichtbaar gemaakt tijdens bepaalde houdingen en bewegingen, waardoor de patiënt zich bewust wordt van de momenten, en de duur van een (te) hoge of (te) langdurige spanning in bepaalde spiergroepen. Het bewustwordingsproces van de houding, bewegingen en spierspanning is gedurende de behandelingen erg belangrijk, hierdoor kunnen pas de noodzakelijke veranderingen optreden in spierspanning, en verbetering van de houding en dagelijkse voorkomende bewegingen. Daarnaast is het leren ontspannen in het geheel (het hele lichaam) belangrijk. Ontspannen is niet zo gemakkelijk als het lijkt, hiervoor is oefening en begeleiding nodig om uiteindelijk zelf de klachten te kunnen beïnvloeden.

Behandeling van (a-)specifieke rug en nekklachten

Rugklachten en nekklachten komen veel voor. Vrijwel iedereen krijgt er in zijn leven mee te maken. Soms is een duidelijke oorzaak aanwijsbaar zoals een hernia, artrose of kanaalstenose in de wervelkolom. Maar vaker is de oorzaak niet duidelijk en is er geen diagnose gesteld. Dit noemt men een a-specifieke klacht. Duidelijk is echter wel dat veel rug en nekklachten een relatie hebben met bepaalde houdingen en of bepaalde bewegingen. Binnen de praktijk Oefentherapie Rosmalen wordt daarom gekeken naar het patroon van functionele bewegingen.

Een voorbeeld: Iemand komt met rugklachten die “altijd onderaan de linkerkant zitten en regelmatig terugkeren, soms straalt het uit naar de zijkant van mijn been, ik heb al vaak therapie gehad er zit dan een blokkade bij mijn S.I. gewricht is mij verteld.”  In dit geval zal vanuit de Oefentherapie Cesar/Mensendieck een onderzoek plaatsvinden naar de locatie van de klacht, maar belangrijker in het onderzoek is het kijken naar dagelijkse voorkomende bewegingen en houdingen om te achterhalen waaróm die blokkade telkens terugkeert. De behandelingen zullen daarom deels bestaan uit oefeningen om de blokkade op te heffen, maar een belangrijker deel van de behandeling zal bestaan uit het verbeteren van de dagelijkse houding- en bewegingspatronen om te voorkomen dat de blokkade telkens weer terugkomt.

Houdingsproblematiek

Houdingsproblemen komen op alle leeftijden voor. Bij kinderen en pubers is het belangrijk om met name de scoliose en de versterkte kyfose te behandelen om verergering te kunnen voorkomen. Soms kan een scoliose (zijdelingse kromming van de wervelkolom) in de groei in vrij korte tijd verergeren. Wanneer er sprake is van een structurele scoliose is het raadplegen van een orthopeed belangrijk. Een versterkte kyfose (bolle bovenrug) kan soms veroorzaakt worden door de ziekte van Scheuermann.  Maar zowel de scoliose als de versterkte kyfose kunnen ook samenhangen met verkeerd gebruik van de rug. Spieren die verkorten en of verzwakken kunnen de wervelkolom een krommere of scheve stand geven. Ook bij volwassenen kunnen houdingsproblemen ontstaan. Eenzijdige werkhoudingen kunnen deze bijvoorbeeld veroorzaken. Maar een ander voorbeeld is dat iemand ooit een enkelfractuur heeft gehad, en hierdoor ongemerkt een ander looppatroon, een andere manier van bukken eigen heeft gemaakt waardoor er geleidelijk aan een scheefstand van bekken en rug is ontstaan.  Oefentherapie Cesar/Mensendieck zijn bij uitstek geschikte behandelmethodes om deze problemen te behandelen. Juist omdat gekeken wordt naar het geheel van bewegingen, en wordt gekeken naar de oorzaak van het ontstaan van deze houdingen en bewegingen.

Chronische pijnklachten

Er zijn veel mensen die dagelijks pijnklachten hebben, of regelmatig terugkerende pijnklachten waarbij men na diverse onderzoeken geen duidelijke oorzaak heeft kunnen ontdekken. Ook komt het vaak voor dat iemand al diverse specialisten heeft geraadpleegd en er telkens een andere mogelijke verklaring voor de klacht is gegeven, maar waarvoor uiteindelijk geen doeltreffende behandeling mogelijk is gebleken. Uiteindelijk worden mensen met chronische pijnklachten vaak verwezen naar een revalidatiecentrum voor het zogenaamde pijntraject.

Wat kan de praktijk Oefentherapie Rosmalen betekenen voor patiënten met chronische pijn? Belangrijk om te weten is dat het doel van de behandeling niet direct gericht is op het verminderen van pijn. Mensen met chronische pijn zijn in hun dagelijkse leven steeds beperkter geworden in hun functioneren. Het voornaamste doel van de behandeling van chronische pijnpatiënten is het op een zodanige manier om leren gaan mét de pijnklachten waardoor een verbetering op gaat treden in het functioneren van dagelijkse activiteiten. Dit gebeurt onder ander door duidelijk uitleg te geven hoe pijn in het lichaam werkt, waardoor kan het gebeuren dat iemand chronisch pijnklachten heeft gekregen zonder dat hiervoor soms een duidelijke oorzaak voor is gevonden. Ook wordt veel aandacht besteed aan het op de juiste manier belasten van het lichaam waarbij dagelijkse activiteiten die voor de patiënt belangrijk zijn de leidraad vormen. Hierdoor kan de patiënt gaan ervaren dat pijnklachten een veel minder grote rol gaan spelen, en dat er weer meer mogelijkheden ontstaan binnen het dagelijks functioneren.

K.A.N.S klachten

K.A.N.S. klachten zijn klachten aan Armen Nek en Schouders. Voorheen sprak men vaak van R.S.I.-klachten. Deze klachten komen veel voor en worden vaak gezien bij mensen die beeldschermwerk verrichten. Maar ook bij andere beroepen kunnen klachten aan armen nek en schouders ontstaan, denk bijvoorbeeld aan tandartsen, mondhygiënisten en kappers.

De behandeling bij K.A.N.S klachten kan plaatsvinden op de praktijk, maar het is zinvoller om deze op de werkplek te geven. Hier kan namelijk direct gezien worden hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd en hoe het houding en bewegingsgedrag is van iemand tijdens de werkzaamheden. Soms is een aanpassing van de werkplek zelf zinvol maar vaak geeft het aanpassen van de houding, het geven van advies over de uitvoering van de werkzaamheden, al een behoorlijke klachtenreductie. Ook bij deze klachten kan gebruik gemaakt worden van EMG, waarbij de, vaak ongemerkte hoge spierspanningen, zichtbaar en/of hoorbaar gemaakt kunnen worden. Ook hier is het bewustwordingsproces van belang om te kunnen komen tot veranderingen en verbetering van klachten.